Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Provozovatel na svých internetových  stránkách www.cestovaniseslevou.cz a www.hotelmorris.cz umožňuje zákazníkovi získání voucheru na určité zboží či službu (dále jen „voucher“) v případě, že si toto zboží či službu objedná minimálně předem stanovený počet zákazníků. Provozovatel tak pouze zprostředkovává dodání zboží či poskytnutí služby. Dodavatelem zboží či poskytovatelem služby je osoba odlišná od Provozovatele, jež je v nabídce zboží či služby vždy předem přesně identifikována (dále jen „Poskytovatel“).

Zákazník objednávkou akceptuje tyto Obchodní podmínky zveřejněné Provozovatelem na internetové stránce www.cestovaniseslevou.cz.  Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele, zákazníka a Poskytovatele.

II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem

Obsahem vztahu je závazek Provozovatele umožnit zákazníkovi získání voucheru na zboží či službu Poskytovatele popsanou v nabídce a závazek zákazníka zaplatit za tento voucher sjednanou cenu na účet Provozovatele za stanovených podmínek.

III. Objednání voucheru

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Odesláním objednávky Provozovateli se objednávka pro zákazníka stává závaznou.

Objednávka je návrhem smlouvy na dodání zboží či poskytnutí služby Poskytovatelem, jejíž uzavření Provozovatel zprostředkovává. K uzavření smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky Provozovatelem, smlouva pak vzniká v případě, že si voucher objedná minimálně stanovený počet zákazníků.

IV. Dodání voucheru

Za doručení voucheru zákazníkovi se považuje doručení emailu s odkazem nebo přílohou na stažení elektronické verze voucheru ve formátu PDF. Příslušný odkaz na voucher je aktivní po dobu 100 dní ode dne odeslání emailu zákazníkovi s odkazem na stažení elektronické verze voucheru.

V. Podmínky použití voucheru

Podmínky užití voucheru (zejména doba jeho platnosti) jsou uvedeny přímo na něm či byly uvedeny v nabídce zboží či služby na www.cestovaniseslevou.cz a zákazník se zavazuje k jejich dodržení.

Po uplynutí doby platnosti voucheru ztrácí zákazník nárok na dodání zboží či poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny, závazek Poskytovatele uplynutím doby platnosti voucheru zaniká.

Voucher je přenosný. V rámci jedné objednávky (tj. v rámci jednoho čerpání výhod plynoucích z voucheru u Poskytovatele) může zákazník objednat pouze jeden voucher, pokud Poskytovatel (Provozovatel v nabídce) nestanoví jinak. Stejně tak pokud Poskytovatel nestanoví jinak, je možné voucher požít pouze jednou.

Provozovatel ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení voucheru.

V případě, že zákazník promění voucher za nižší než jeho původní hodnotu (pokud je to možné), nemá nárok na doplacení hodnoty voucheru nebo nový voucher na zbytek hodnoty původního.

VI. Cena a placení

Cena nabízeného zboží či služby je vždy uvedena v nabídce na internetových stránkách www.cestovaniseslevou.cz včetně uvedení slevy, která je poskytována.

Při objednávce voucheru dojde k autorizaci platby zákazníka

Dokončením objednávky zakázník souhlasí s obdržením elektronického vyúčtování plateb – elektronická faktura.

způsoby platby

Převodem na účet – zákazník se zavazuje zaplatit stanovenou cenu převodem nejpozději do 3 následující pracovních dnů po obdržení informačního mailu

VII. Odpovědnost Provozovatele a Poskytovatele

Informace o původních cenách (před slevou) a slevách uvedené na internetových stránkách www.cestovaniseslevou.cz jsou poskytovány na základě informací získaných od Poskytovatele a Provozovatel tak nenese odpovědnost za jejich správnost.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí slevy u Poskytovatele, neboť Provozovatel o slevách prostřednictvím svých internetových stránek pouze informuje.

Provozovatel odpovídá pouze a výhradně za to, že:

(i) dodá dle těchto Obchodních podmínek voucher zákazníkovi,

(ii) že použití voucheru nebude Poskytovatelem, splní-li zájemce stanovené podmínky, odmítnuto.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytované zboží a služby, jejich kvalitu, množství apod.

Vzhledem k tomu, že zájemce získává zboží a služby přímo od Poskytovatele, odpovídá Poskytovatel přímo zákazníkovi dle příslušných právních předpisů a podmínek Poskytovatele (které nemohou omezit zákonné nároky zájemce) za kvalitu, množství apod. týkající se poskytovaných služeb a zboží. Poskytovatel zároveň odpovídá za informace, tj. zejména jejich pravdivost a úplnost, týkající se zboží a služeb a jejich poskytnutí, uvedené v nabídce na internetových stránkách. Poskytovatel zároveň garantuje, že po sjednanou dobu platnosti voucheru a nabídky nebude možno pro standardní zájemce získat zboží a služby za výhodnějších podmínek.

Veškeré nároky z vad zboží a služeb (jeho kvality, množství, rozsahu apod.), popř. jejich neposkytnutí, má zájemce vůči Poskytovateli a je povinen je řešit přímo s Poskytovatelem dle jeho reklamačních a dalších podmínek (které však nemohou omezit zákonná práva zájemce).

Uhradí-li zájemce jakékoli platby nad rozsah voucheru Poskytovateli (nebo třetí osobě v souvislosti s dodáním zboží nebo služeb), není oprávněn požadovat po Provozovateli jejich náhradu nebo škody apod.

Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s poskytnutím/užitím zboží a služeb. Veškeré vztahy týkající se prodeje zboží a služeb (dodání, reklamace apod.) a vztahy s tím související jsou vztahy výlučně mezi Poskytovatelem a zájemcem. Zájemce bere na vědomí, že Provozovatel ani není oprávněn řešit reklamací dodávaných zboží nebo služeb, jelikož není jejich dodavatelem, a to pouze s výjimkou uvedenou níže (odmítnutí voucheru Poskytovatelem nebo nevyužití služby nebo zboží z důvodu, že neodpovídají nabídce).

Zájemce je povinen u zboží a služeb, kde je to obvyklé (zejména u poskytovaných služeb – hotelové, wellness, restaurace, kluby, salóny apod.) po zakoupení voucheru objednat dodání/využití zboží nebo služby s dostatečným předstihem tak, aby bylo možno jej poskytnout ve stanovené době. Poskytovatel ani Provozovatel nezaručují, že předmětné zboží nebo služba, resp. přesná doba jeho využití, bude volná pro zájemce kdykoli po celou sjednanou dobu, jelikož konkrétní doby mohou být již zamluveny/obsazeny jinými zájemci. Poskytovatel však garantuje, že má dostatečnou kapacitu, aby za obvyklých podmínek byl schopen službu nebo zboží poskytnout/dodat v nabízeném (popř. neomezeném) množství v určené době platnosti voucheru.

Provozovatel neodpovídá za zneužití údajů o konkrétní osobě a jejích platebních prostředků třetí osobou. Provozovatel nemá možnost ani právo zkoumat, zda údaje poskytované prostřednictvím internetových stránek jsou poskytovány oprávněnou osobou a zda příslušný platební prostředek ovládá oprávněná osoba.

VIII. Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy také ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení voucheru (dle čl. IV), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovateli doručeno nejpozději 14. dne od doručení voucheru a v kopii Provozovateli.

Zákazník nemá právo od smlouvy odstoupit (zejména dle předchozího odstavce)v případě, že smlouva nebyla uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku,např. při zakoupení voucheru jinými prostředky, a to zejména při zakoupení voucheru nebo zboží či služby přímo v kamenné prodejně (zákaznickém centru)Provozovatele.

Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu musí být učiněno písemnou formou (splněno i prostřednictvím elektronické pošty).

Vzhledem k tomu, že platba za voucher je prováděna na účet Provozovatele, je zákazník povinen o svém odstoupení informovat i Provozovatele, aby v případě, že celá platba ještě nebyla Provozovatelem převedena Poskytovateli, mohl Provozovatel vrátit takovou část platby zákazníka zpět zákazníkovi.

Voucher je nutné vyčerpat do data jeho platnosti, pokud tak klient neučiní voucher propadá bez náhrady. V rámci prodloužení platnosti voucheru je zákazníkovi účtován poplatek 500,- Kč za každý následující měsíc. V případě storno voucheru v době jeho platnosti, je účtován poplatek 30% z ceny pobytu nebo je účtována zaplacená záloha z ceny voucheru jako nevratná.

IX. Ochrana osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo požádat zákazníka o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu). V takovém případě, bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít Provozovatel využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány dle podmínek uvedených níže.

Zákazník poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který zákazník v konkrétním případě vyplnil či, které byly o zákazníku získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci přihlášení na internetových stránkách Provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Poskytovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz. V případě, kdy je příjemcem zboží či služby osoba odlišná od zákazníka, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas. Při uzavření smlouvy (provedení nákupů) zákazník souhlasí s využíváním jeho poskytnutých informací k šíření obchodních sdělení.

Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zákazník (registrovaný zákazník) může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na internetových stránkách Provozovatele požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce www.cestovaniseslevou.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li zákazník objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.

Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí  právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 4.7.2011.

Provozovatel

MORRIS CL s. r. o.

se sídlem: Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha 10 – Vinohrady
zapsaným v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78895

IČO: 49097415
DIČ: cz 49097415

www.hotelmorris.cz

Akční nabídka

8.990 Kč
6.990 Kč

Rezidence MORRIS Pihel – Rodinný pobyt pro 4 os. / 2 noci

5/5
5.900 Kč
3.900 Kč

Romantika pro páry – třídenní pobyt v České Lípě

5/5
10.820 Kč
4.590 Kč

3 denní exkluzivní pobyt s plnou penzí pro s wellness procedurami

5/5
20.100 Kč
8.490 Kč

Dámská jízda v Rezidenci MORRIS – Pihel

5/5
11.960 Kč
4.790 Kč

Dámská jízda plná relaxu a wellness s plnou penzí

5/5